Na Idrijskem

Predalpski svet

Krajine predalpske regije obsegajo območje od meje z Italijo ob Nadiži, preko zahodnega predalpskega hribovja, osrednjega ravninskega dela z Ljubljano in Kranjem, vzhodnega predalpskega hribovja ob Savi do Pohorja in Kozjaka ob meji z Avstrijo. Pestra geološka zgradba, ki jo tvorijo apnenci, dolomiti, magmatske in metamorfne kamnine ter prodni zapisi, je tudi vzrok za precej raznolik relief in podobo krajin. Zahodni del (Idrijsko, Cerkljansko in Škofjeloško hribovje) je bolj razgiban, v vzhodnem pa prevladuje nižji relief z zložnejšimi prehodi in višjimi vrhovi ter grebeni. Na pobočjih in slemenih so vasi s polji in travniki, v dolinah prevladujejo kmetijska zemljišča.

Print Friendly, PDF & Email