Slovenski gozdovi

Dinarski svet

Dinarski svet zajema severni del Dinarskega gorovja, za katerega so značilne kraške planote in gore z vmesnimi dolinami. Pokrajina je redkeje poseljena, zanjo so značilni številni kraški pojavi z jamami in velikimi jamskimi sistemi, kraškimi polji, ponikalnicami. Kraške krajine notranje Slovenije obsegajo osrednji južni del države,  Trnovski gozd in  Banjšice na zahodu ter Gorjance na vzhodu. Južni del kraškega dinarskega sveta predstavlja največji strnjeni kompleks gozdov v Sloveniji, v katerem živijo risi, medvedje in volkovi. Geološko podlago sestavljajo predvsem karbonatne kamnine, ki omogočajo kraški relief. Povprečna nadmorska višina je nad 500 m, v bližini meje s Hrvaško doseže tudi do 1800 m. Podnebje je ostro celinsko, značilno rastje pa obsežni in ohranjeni mešani, jelovi in bukovi gozdovi, kraška polja in senožeti.

Print Friendly, PDF & Email