Pr’ Tumlet

Botri LKT

Sponzorji Ljudskega Kreativnega Turizma

Kdo so lahko Botri LKT in zakaj?

Botri LKT – Ljudskega Kreativnega Turizma bodo vsa tista podjetja, institucije, organizacije, skupine in posamezniki, ki bodo ob podpori, namenjeni prizadevanjem za razvoj LKT, uresničevali tudi svoje cilje in videli ter našli priložnost tudi zase. Možnih oblik in načinov podpore je vsaj toliko, kolikor je različnih potreb in interesov bodočih botrov.

Kakšne koristi bodo imeli Botri LKT?

Vključevanje varstva okolja v poslovno strategijo prinaša gospodarskim družbam in organizacijam neposredne ekonomske koristi, večji ugled in lojalnost kupcev, povečano zanimanje investitorjev, dolgoročno naklonjenost dobaviteljev in s tem večjo poslovno uspešnost.
Koristi gospodarske družbe, ki izhajajo iz partnerstva z nevladno sfero so tudi zadovoljstvo in motivacija ter pozitivna klima v njenem internem okolju.

Delovanje Kluba SKIRCA, prostovoljnega in neprofitnega društva, je usmerjeno k okoljsko strateškemu in trajnostnemu razvoju, konkretna področja in načini delovanja pa so promocija, snovanje in razvijanje ter organiziranje in vodenje programov v ekoturizmu.

Kaj je LKT?

LKT je vizija in izziv. Vizija LKT sloni na harmonizaciji odnosov med človekom in naravo oz. na pozitivnem odnosu človeka do narave. Na pot uresničevanja te vizije smo se podali že pred več leti nazaj. Rezultati in dejstva, ki jih lahko izpostavimo danes, dokazujejo uspešno in obetavno pot ter pravo smer.

LKT je večpomenski pojem. Predstavlja in združuje sodobne produkte in programe za zadovoljevanje potreb po rekreaciji in drugih aktivnosti v prostem času, ki se izvajajo v naravnem okolju. LKT je človekov pogled in njegov odnos do okolja in do dejavnosti človeka v njem. Je tudi pristop in pot za uresničevanje ciljev in doseganje vizije. LKT gradimo na kolesarjenju kot osrednji povezovalni dejavnosti.

Kdo so LKT-jevci (Ljudski Kolesarski Turisti oz. LoKoTavci)?

Ideja in programi Ljudskega Kreativnega Turizma so pritegnili pozornost mnogih. Najprej smo to bili člani Kluba SKIRCA. Najbolj aktivni sedaj uresničujemo cilje v Klubu LKT.

Danes jedro Kluba LKT predstavljajo redni obiskovalci Ljudskih Kolesarskih Tur, ki so v LKT odkrili veliko dragocenega in nepozabnega in se še naprej zvesto vračajo.

Tudi Logaško Kolesarsko Transverzalo je obiskalo in spoznalo že veliko število navdušenih kolesarjev.

S svojevrstno filozofijo in načinom delovanja se Klub Skirca bistveno razlikuje od drugih skupin. V ospredje postavljamo vrednote človekovega bivanja: odnos do narave, družina oz. prijateljstvo kot odnos do sočloveka, razvojna naravnanost, odprta komunikacija v globalnem okolju, kreativnost in izvirnost, idr. Paradigma našega delovanja je spoštovanje etičnega kodeksa Ljudskega Kolesarskega Turista.

E-klub je nadaljnja usmeritev in organiziranje članstva. To pomeni sodelovanje in vključevanje zainteresirane javnosti preko spletnih strani LKT (podstrani za osebne predstavitve, povezave na medmrežju, dostop do popolnejših podatkov in arhivskih gradiv, klepetalna tabla, snovanje in priprava programov, sodelovanje in odločanje pri vodenju itn.) ter komunikacija v svetu mobilnih.

Družinsko življenje je svojevrstna filozofija in princip Kluba LKT. Ata in Mama LKT sva kreatorja zamisli, pobudnika, skrbnika, usmerjevalca, povezovalca ljudi, idej, priložnosti. Udeleženci programov LKT so člani te naraščajoče družine in njeni posamični uporabniki in podporniki. Izjemnega pomena za razvoj in obstoj LKT pa bi imel vsak njen Boter.

Pojavne oblike LKT:

LKT kot vzorčni ekoturistični produkt

LKT – Logaška Kolesarska Transverzala, ki smo jo uradno odprli v začetku maja 1997, je bil prvi odmeven produkt Kluba SKIRCA. LKT je kot prva slovenska kolesarska transverzala predstavljala napreden in edinstven ekoturistični produkt, ki je bil skladen s cilji nastajajočega Regijska parka Snežnik in je hkrati predstavljal promocijski vzorčni primer strukturiranja razvojnih in perspektivnih programov v ekoturizmu zavarovanih območij.

Označeno devetdeset kilometrsko krožno kolesarsko pot po Logaškem, ki se ponaša še z drugimi ekskluzivnimi elementi kot so: Vodnik LKT, ekskluzivna žigosna mesta z žigi, priznanje za udeležbo, promocijsko odpiranje sezone v spremstvu vodniške ekipe – spoznalo in doživelo že lepo število navdušenih in tudi nekateri zvesti udeleženci. Z različnih zornih kotov so jo tako v besedi kot v sliki predstavili vsi najpomembnejši slovenski mediji. Koncept postavitve LKT je dobil mnoge bolj ali manj uspešne posnemovalce po vsej Sloveniji.

LKT kot promocijsko rekreativni ekoturistični program

Nadgradnja LKT – Logaške Kolesarske Transverzale kot produkta, ki temelji pretežno na individualni udeležbi in izboru posameznika ter hkrati javno dostopnih elementih, je šla v smeri ponudbe unikatni turistično kolesarskih programov, ki imajo zagotovljeno vodenje in predvidevajo skupinsko udeležbo.

Na tak način je poudarjen vidik družabnosti, hkrati in predvsem pa so udeleženci deležni poglobljenih informacij in doživetij iz obravnavanega okolja. Zaokrožena območja, ki so predmet spoznavanja v okviru tega programa, so razpršena po vsej Sloveniji (izjemoma tudi širše), orientacija pa je tudi na tematskem izboru ciljev (npr.: tematski dnevi, prazniki, posebne priložnosti, itn).

Rezultat omenjenega pristopa so LKT – Ljudske Kolesarske Ture. V okviru programa izvedemo vsako leto pribl. 15 enodnevnih in večdnevnih različno zahtevnih tur. Teh se v povprečju udeleži od 10 do 40 udeležencev, različne starosti (od 10 do 65 let). Vsi, ki so bili z nami več kot 8-krat, so si na ta način prislužili članstvo v Klubu LKT.

Najbolj poudarjen in vsebinsko najpomembnejši je ekološki vidik LKT.

Program LKT – Ljudskih Kolesarskih Tur zagotavlja promocijo posebnosti, pojavov in vrednot obravnavanega območja v naravnem okolju, prispeva k ozaveščanju in dojemanju pomena varovanja in ohranjanja naravnih danosti in dobrin. Zagotavlja ekološko sprejemljiv način gibanja človeka v naravnem okolju in optimalno poglobljen način spoznavanja obravnavanega območja. Predvsem pa sloni na človekovem lastnem spoznanju in zato na trajnih vrednotah, ki si jih človek postavlja v odnosu do narave in okolja.

Ključni elementi programa Ljudskih Kolesarskih Tur:

   • Tematski dnevi

Idejno zasnovo posamezne ture smo oprli na različne dejavnike narave in okolja, ki so zaradi njihove pomembnosti uradno razglašeni za svetovni, mednarodni, evropski dan – Zemlje, okolja, voda, parkov, biotske raznovrstnosti, varstva mokrišč, turizma, brez avtomobila, ipd.

   • Območja posebnih vrednosti (zavarovana območja)

Cilj posamezne enodnevne ali večdnevne ture po tem konceptu je spoznati razsežnosti in posebnosti ter doumeti bistvo varstva zavarovanih območij. Tako smo npr. v duhu Dneva parkov organizirali dvodnevno turo po Krajinskem parku Zgornja Idrijca, na večdnevni turi Kolpa – Krka – Krupa smo spoznali Mirtoviški potok in izvir Krupe, pogosti cilj naših razgledovanj je Kraški park, temeljite obravnave z različnih zornih kotov pa je deležen Notranjski regijski park Snežnik s Cerkniškim in Planinskim poljem, Rakovim Škocjanom, itn.

   • Zaokrožena območja oz. pokrajinske enote

Še posebej večdnevne ture so priložnost za celovito spoznavanje, dojemanje in doživljanje širših zaokroženih območij, regij ali pokrajinskih enot. Naša potovanja so bila med drugim usmerjena na Kras, v naš izbor so se uvrstili pokrajini ob Krki in Kolpi, Primorska, avstrijska Koroška, temeljito raziskujemo Notranjsko – deželo dveh svetov, itn.

   • Ekološki problemi oz. negativni pojavi

Veliko pozornost pri naših aktivnostih namenjamo vsakodnevnim ekološkim spodrsljajem, problemom in nevednosti, neznanju in neozaveščenosti ljudi v zvezi z varovanjem narave in odnosom do okolja. S tem, da spodbujamo kolesarjenje kot temeljno aktivnost LKT, usmerjamo udeležence, simpatizerje in širšo družbo k odločitvi za opuščanje uporabe avtomobila v prostem času oz. za potrebe turizma.

Na naših potovanjih s kolesom nastajajo vedno znova zelo zgovorni posnetki. V foto galeriji na spletni strani LKT so umazanih utrinki v naravi zavrženih avtomobilov, ki kvarijo pogled, onesnažujejo vodo, preprečujejo prehod, izgorevajo na smetiščih in podobno. Kroniko polnijo posnetki neupravičenih (a javno prezrtih) posegov v prostor, neodgovornega ravnanja institucij in pa povsem preprostih človekovih packarij v naravi. LKT na tak način opozarja, informira, ozavešča – deluje v pozitivni, človeku in naravi prijazni smeri.

LKT kot turistično razvojna strategija

LKT – Ljudski Kreativni Turizem predstavlja mozaik različnih programov, produktov in pristopov za promocijo, popularizacijo in razvoj ekoturizma. Temeljni principi LKT je odprtost navzven, javnost delovanja, sodobnost, aktualnost in sledenje trendom, pa tudi postavljanje novih.

Strategija uresničevanja vizije LKT sloni na nekaj ključnih vidikih: razvojna naravnanost, kreativnost, inovativnost, prost dostop in uporaba informacij, interaktivna komunikacija, globalno delovanje, sodelovanje, povezovanje. V takem smislu so postavljene tudi naše LKT spletne strani.

Osnovni koncept postavitve spletnih strani LKT je globalni komunikacijski in izvedbeni krog:

   • promocija
   • popularizacija
   • privabljanje (programi, produkti, prireditve)
   • poročanje
   • priporočanje
   • povezovanje

LKT pomeni prepoznaven in ekskluziven ekoturistični pristop:

   • odkrivaj (osnovna informacija, promocija)
   • preverjaj (aktivna udeležba)
   • spoznaj (celostna informacija, zaznava)
   • priporočaj (popularizacija, širjenje informacij)

Na naših spletnih straneh so najbolj celovito, privlačno in aktualno predstavljena vsa dejstva, pojmi, ideje, programi in projekti LKT. Osrednji vsebinski sklopi LKT so združeni na spletnih straneh v podnaslovih:

   • LoKoTavanje
   • Lepote Krajinskega Tavanja
   • Logaška Kolesarska Transverzala
   • Klub Skirca
   • Ljudje in KulTura
   • Jadranje okoli Sveta
   • AdrenaLinKoTi

…kjer je na spletnih straneh posebej predstavljen pomemben večletni projekt JADRANJE 2002 OKOLI SVETA našega člana Bojana Franka, ki je v polnem teku. Dnevna poročila s posameznih etap predstavljajo enega od najpomembnejših vidikov večletnega projekta, tako za neposredne udeležence kot tudi za širšo javnost.

Programe LKT stalno nadgrajujemo in posodabljamo ter prilagajamo načine podajanja informacij in njihove promocije. Prvotna usmeritev so bili klasični mediji (vodniki, letaki, množični tiskani in AV mediji), pred leti smo LKT postopno uvedli na svetovni splet. Preko 400 strani in več kot 1000 slik na spletne strani LKT so dokaz uspešnega uresničevanja vizije in ciljev LKT ter pokazatelj velike aktivnosti in razvojne naravnanosti LKT. Na spletnih straneh vsakodnevno objavljamo aktualne novosti, pobude, povabila, poročila in komentarje članov kluba in drugih zainteresiranih.

Partnerstvo LKT:

Kako bomo zgradili partnerstvo?

Boter LKT bo nastopil kot donator ali sponzor programov in projektov LKT in bo tako v svoje poslovne dejavnosti vgradil tudi sodelovanje s Klubom SKIRCA, z okoljsko, nevladno in neprofitno organizacijo s področja ekoturizma. Sponzorski prispevki Botrov LKT bodo deležni tudi javnih predstavitev pri promociji programov in projektov LKT.

Kakšno bo partnerstvo?

LKT ima s svojimi programi, projekti in kot organizirana skupina, povsem vsakodnevne življenjske potrebe. Zato je lahko primerni donatorski prispevek skoraj vsaka storitev ali produkt podjetja ter druge oblika lastnine zainteresirane institucije, skupine ali posameznika.

Podpora predstavlja osnovo za napredno, dolgoročno in obojestransko koristno partnerstvo. Protivrednost sponzorskega prispevka se ne bo merila le v dimenzijah in pogostosti oglasnega sporočila. Vzajemnost predstavljajo izvedbe raznovrstnih programov in projektov po željah in potrebah donatorja oz. sponzorja LKT.

Print Friendly, PDF & Email